Neidio i'r

Dysgu Gyrru


Mae’n rhaid i ti gael trwydded yrru dros dro cyn dechrau dy wersi gyrru. Mi fedri wneud cais am y drwydded i fynnu i dri mis cyn i ti gael dy ben-blwydd yn 17, mi fyddi’n gallu dechrau dy wersi yn syth wedyn.
Tip - Mae llawer o bobl ifanc yn gofyn am wersi yn anrheg pen-blwydd!

Mi fedri di wneud cais am dy drwydded dros dro drwy gwblhau Ffurflen Gais D1 sydd ar gael gan y Swyddfa Bost, neu mae’n bosib i ti ei gael ar wefan y DVLA (yn anffodus, nid yw'r linc yma ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd, ond bydd ffurflen ar gael yn y Gymraeg o dy Swyddfa Bost leol). Unwaith mae’r ffurflen wedi ei gwblhau, mi fedri di ei anfon i'r DVLA, Abertawe, SA99 1AD, gan gynnwys llun, a’r ffi, sydd ar hyn o bryd yn £34. Mi fyddi’n derbyn copi papur a Trwydded Cerdyn-llun - cadwa’r rhain yn saff gan fydd ffi yn cael ei godi os byddi angen copi arall.

Mae’n rhaid i ti gael rhywun yn y car gyda thi tra rwyt ti’n dysgu gyrru, mae’n rhaid i’r person sydd gyda thi fod yn hyn na 21 mlwydd oed ac wedi pasio eu prawf gyrru mwy na tair blynedd yn ôl. Hefyd, tra rwyt yn dysgu mae’n rhaid i ti arddangos D (Dysgu) neu L (Learner) ar y car.

Mae’n bwysig dy fod yn teimlo’n gyfforddus ac wedi ymlacio gyda phwy bynnag sydd am dy ddysgu. Mae rhai yn dewis dysgu gyda theulu neu ffrindiau ac mae eraill yn dewis ysgol yrru neu hyfforddwr. Mi fedri di chwilio yn ein cyfeirlyfr yn y bocs ‘Diddordebau a Help’ ar y dde er mwyn cael manylion cysylltu hyfforddwyr gyrru lleol.

Dewis hyfforddwr gyrru
Os wyt am dalu i rywun dy ddysgu i gyrru, mae’n rhaid iddo fod wedi cofrestru a’i gymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru sef yr ASG (yn anffodus, nid yw'r dudalen yma ar gael yn y Gymraeg).

I gymhwyso mae’n rhaid i Hyfforddwr Gyrru Cymwys (HGC) fod:
• wedi cofrestru gyda’r Asiantaeth Safonau Gyrru
• wedi pasio gwiriad Biwro Cofnodion Troseddol
• wedi pasio prawf gyrru theori ag ymarferol llawer mwy caled
• yn ymddangos tystysgrif adnabyddiaeth HGC ar ffenest flaen y car
• cynnal safon uchel o gyfarwyddyd sy’n cael ei wirio yn rheolaidd gan ASG.

Dod o hyd i’ch hyfforddwyr gyrru agosaf
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth cyfeirlyfr Gwynedd-Ni i ddod o hyd i hyfforddwyr gyrru sydd wedi'u cymeradwyo gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) ac sydd wedi cofrestru â DSA, neu wasanaeth Direct Gov (yn anffodus, nid yw'r dudalen yma ar gael yn y Gymraeg.)

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi