Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Addysg a dy yrfa

Prifysgol

CEISIADAU

Meddwl yn hir am pa bwnc wyt ti eisiau astudio – be’ wyt ti’n fwynhau? Cofia byddi’n astudio'r pwnc yma am 3 mlynedd, felly dylai fod yn rywbeth sy’n dy ddiddori a rhywbeth ti’n ei fwynhau. Hefyd, meddwl lle buaset yn hoffi byw – fysa ti’n hoffi byw mewn dinas fwr, tref, neu wyt ti’n hoff o le bach, wrth y môr er enghraifft?

Ar ol i ti feddwl am lefydd buaset yn hoffi byw sydd yn cynnig y cwrs ti eisiau wneud, ymweld a’r llefydd yna. Mae pob Prifysgol yn cynnig dyddiau agored – cei gyfle i weld yr adeilad lle mae’r pwnc yn cael ei ddysgu a chyfarfod rhai o’r tiwtoriaid. Cei hefyd weld y llety sydd ar gael, a chyfle i holi a siarad gyda myfyrwyr sydd yno yn barod. Edrych o gwmpas yr ardal yn ogystal a’r Brifysgol, wedyn cei well syniad o lle buaset yn hoffi mynd.

Ar ôl i ti benderfynu ar gwrs a Phrifysgol, byddi angen llenwi ffurflen UCAS er mwyn gwneud dy gais (cei roi mwy na un dewis ar y ffurflen). Am wybodaeth sut i lenwi y ffurflen, edrych ar wefan UCAS

Am fwy o wybodaeth edrych ar Guardian – University Guide, Times - Good University Guide, UKCourseFinder  Open Days 

YR WYTHNOS GYNTAF

Dyma gyfle da i ddod i ‘nabod yr ardal a gwneud ffrindiau.  Cofia fod pawb yn yr un sefyllfa, eisiau gwneud ffrindiau, a’r peth gorau i wneud ydi mynd o gwmpas dy goridor yn dweud helo a chyflwyno dy hun. Hefyd, galli ymuno a gwahanol glybiau – byddi’n siwr o wneud ffrindiau sydd â diddordebau tebyg i ti felly.

Os wyt ti’n gweld hi’n annodd gwneud ffrindiau newydd yn y dyddiau cyntaf, paid a phoeni, mae’n gallu cymryd chydig o amser i setlo.

Os wyt ti’n dechrau teimlo hiraeth am adra, mae hyn yn naturiol. Cofia mai ceisio gwneud ffrindiau yw’r ffordd orau o ddelio gyda methu pawb adra. Paid a cau dy hun yn dy stafell ac aros yno ar ben dy hun. Os wyt ti’n teimlo’n isel, siarad gyda rhywun arall – mae’n siwr eu bod nhw’n teimlo ‘r un fath a ti. Unwaith ti’n dechrau arfer i dy fywyd newydd a setlo mewn byddi’n teimlo’n well.

Am fwy o wybodaeth edrych ar The Complete University Guide,  NUS  The Site 

ARIAN

Pan wyt yn symud allan ac yn mynd i Brifysgol mae ‘na lawer o bethau i’w cysidro. Mae arian yn un o’r pethau hyn. Dyma rai o’r pethau byddi di angen feddwl amdanyn nhw.

Cyfrif Banc Myfyriwr

Mae ‘na lawer o bethau i feddwl amdanyn nhw pan ti’n dewis pa gyfrif fydd orau i ti. Meddwl am y banc sydd mewn lleoliad hwylus i ti, ddim yn unig yn dy flwyddyn gyntaf – efallai fyddi di yn symud yn dy ail flwyddyn, felly rhywle sy’n gyfleus dim ots lle byddi di’n byw. Hefyd cofia holi beth yw oriau agor y banciau.

Hefyd, edrych ar pa fanciau sy’n cynnig bancio dros y we a dros y ffôn – mae’r nodweddion yma yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn. Mae llawer o fanciau yn cynnig gorddrafft am ddim i fyfyrwyr, sydd yn cynyddu pob blwyddyn – edrych allan am y banciau hyn.

Siarad gyda phobl sydd wedi bod mewn Prifysgol o’r blaen, a gofyn iddyn nhw pwy oedda nhw’n bancio gyda ac os oedden nhw’n bles gyda’r gwasanaeth.

Benthyciad Myfyriwr

Mae faint o arian fyddi di’n gallu fenthyg yn dibynnu ar y cwrs, lle ti’n astudio ac ar dy sefyllfa bersonol di. Mae’r benthyciad yn cael ei dalu i ti ar ddechrau pob tymor.

Dim ond pan fyddi di mewn gwaith ac yn ennill dros £21,000 fyddi di’n dechrau talu’r benthyciad yn ôl. 

Costau

Gwna restr o bob peth ti’n meddwl byddi di’n wario – bydd gen ti wedyn ‘budget’ ar gyfer pob mis a byddi’n gwybod faint sydd gen ti i wario – ti ddim isio rhedeg allan o arian cyn diwedd y tymor!

Dyma rai pethau dylet ti feddwl amdanyn nhw. Y cost cyntaf ydi rhent – os wyt yn byw mewn neuadd neu mewn ty, gweithia allan faint mae’n gostio i ti bob mis. Wedyn meddwl am filiau. Os wyt ti’n byw mewn neuadd efallai fod trydan, nwy, y rhyngrwyd ayyb yn y pris, ond mae pethau eraill y dylet ti feddwl amdanyn nhw – ffon symudol, trwydded teledu, bwyd ayyb. Cost arall yw taliadau dysgu (os wyt yn gorfod eu talu).Wedyn meddwl am deithio – pa mor aml wyt ti’n mynd adra neu i weld ffrindiau? Pa mor aml wyt ti’n mynd allan, a faint wyt ti’n wario?

Dyled

Mae ‘na lawer o ffyrdd i fyfyrwyr gael arian – mae llawer o fanciau yn cynnig gorddrafft, cerdiau credyd a benthyciadau. Bydda’n ofalus os wyt ti’n meddwl cymryd un o’r opsiynau hyn. Efallai fod o’n syniad da ar y pryd, ond meddwl sut wyt ti’n mynd i dalu nhw’n ôl – fydd gen ti arian yn dod i mewn i’w talu yn ol? Cyn cymryd un o’r camau hyn, siarad gyda cynghorydd yn yr Undeb Myfyrwyr – bydda nhw yn gallu dweud wrthyt beth ydi’r peth gorau i’w wneud.

Am fwy o wybodaeth edrych ar Student Loan Company, Cyllid Myfyrwyr Cymru, NUS, Need2Know, The Site  

BLWYDDYN GAP

Galli di gymryd blwyddyn GAP unrhyw bryd – mae rhan fwyaf o bobl yn gwneud un ai ar ol gwneud Lefel A neu ar ol graddio o’r Brifysgol. Mae llawer yn mynd i ffwrdd yng nghanol bywyd gwaith hefyd.

Mae nifer o bethau medri di wneud yn ystod blwyddyn GAP – wyt ti eisiau mynd dramor neu wyt ti eisiau aros yn y DU? Wyt ti eisiau gweithio ar brosiect arbennig? Dysgu tramor? Gweithio i gael profiad yn y maes wyt ti eisiau gyrfa? Neu wyt ti eisiau teithio ar draws y byd yn gweld gwahanol ddiwylliant?

Beth bynnag fuaset ti’n hoffi wneud mewn blwyddyn GAP, cei hyd i fwy o wybodaeth ar The Site  GapYear.com   Gap Year Jobs  Guardian Travel   

ARHOLIADAU

Paratoi
• Cofia wneud cynllun adolygu yn gynnar fel dy fod yn gwybod yn union faint o waith sydd gen ti a faint o amser i’w gwblhau.
• ‘Sgwenna nodiadau adolygu yn dweud beth ydi prif bwyntiau'r gwaith.
• Edrych ar ol dy hun – gwna’n siwr dy fod yn cael digon o gwsg, bwyta’n iawn a chael seibiant o adolygu bob hyd yn hyn.
• Cofia os wyt yn ansicr am unrhyw beth, gofyn am help!

Diwrnod Yr Arholiad
• Gwna’n siwr dy fod yn gwybod yn lle a faint o’r gloch mae’r arholiad
• Cyrraedd ar gyfer yr arholiad mewn digon o amser.
• Darllen y cyfarwyddiadau yn ofalus – ac os wyt ti ddim yn deall gofyn i athro.
• Gadael ddigon o amser i ddarllen drwy dy atebion ar y diwedd.

Pob Lwc!
Cofia os nad wyt ti’n cael y canlyniadau oeddet yn ddisgwyl, mae llawer o opsiynau eraill ar gael i ti. Siarad gyda’r Swyddog Gyrfaoedd i gael cyngor am dy opsiynau.

Am wybodaeth am gyfleuon gwaith a profiad gwaith, edrych ar wefan Employment4Students

 

 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi