Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Pethau i wneud

Pethau i'w gwneud

Sara Ackers
Sara Ackers

Croeso i adran 'Pethau i'w Gwneud' ar Gwynedd-Ni. Mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd ar hyd a lled Gwynedd. Felly clicia ar dy ardal di i weld be' sydd ymlaen!

Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

Rhestr Digwyddiadau a Gweithgareddau Haf 2016

Isod mae restr digwyddiadau a gweithgareddau sydd ymlaen dros gwyliau’r Haf yng Ngwynedd.

Mae’r rhestr wedi ei rhannu i dri rhanbarth sef Arfon, Meirionydd a Dwyfor. Byddwn yn adio i’r rhestr pan y byddaf yn cael gwybod am unrhyw ddigwyddiadau ychwanegol, felly cofiwch edrych yn reolaidd.  Os oes digwyddiad y gwyddoch amdano sydd ddim ar y rhestr yna rhowch wybod i ni.

Dilynwch Gwynedd-Ni ar Facebook am wybodaeth ddiweddar ar ddigwyddiadau a gweithgareddau lleol o bob math.


Hefyd mae gennym wybodaeth am bethau sy'n digwydd tu allan Arfon, Dwyfor a Meirionnydd. Galli di weld rhain ar y dudalen yma:


Arall
Hyfforddeiaeth Sgiliau Bywyd - prosiect yn rhedeg am 10 wythnos ac yn cychwyn yng nghanol Mis Mai 2016.

Mae’r prosiect yn agored i bobl ifanc rhwng 16-19 oed ac yn rhoi cyfle iddynt ddysgu sgiliau newydd, cael cymwysterau ac i gael profiadau all gael ei ychwanegu ar CV a phrosbectws.

Mi fyddent yn gwneud hyn tra’n cymeryd rhan yn ymarferol mewn “tasgau a gwaith go iawn” yn eu hardaloedd lleol yn ogystal a chymeryd rhan mewn sesiynau coginio, celf a chreft ac iechyd a lles – felly mae amrywiaeth eang o bethau yn mynd ymlaen yn y prosiect prysur yma!

Mae’r Hyfforddeiaeth yma yn cael ei cynnal mewn amgylchedd cefnogol i’r rhai fydd yn cymeryd rhan. Mi fydd costau trafeilio, cinio a dillad amddiffyn yn cael ei gynnwys. Yn ogystal â hyn, fydd yna Ddiwrnod o Weithgareddau Awyr Agored i adeiladu tîm yn cael ei gynnwys (manylion i’w gadranhau).

Cyswllt: Ffonio 01248 673450 neu drwy ebostio  alaw.paul@groundworknorthwales.org.uk neu Wendy.rogers@groundworknorthwales.org.uk

**Sylwch mae dim ond lle i 10 sydd ar gael ar y hyfforddeiaeth yma, felly bydd llefydd yn cael ei rhoi ar sail y gyntaf i'r felin. Unwaith y cawn atgyfeirion, gellir wneud trefniadau i gyfarfod neu sgwrsio gyda person ifanc.

Gweler y poster ar waelod y dudalen


Rhowch eich stamp ar Gaernarfon

Mae Stiwdio Frân Wen yn gwahodd unigolion o ardal Gaernarfon sydd rwng 16 – 25 mlwydd oed i gofrestru am y cwrs proffesiynol 5-wythnos mewn dylunio i’r rhyngrwyd, graffeg symudol, golygu fideo a dylunio graffeg.

Mae’r cwrs yn cyd-fynd a phrosiect adfywio cyffrous newydd yng Nghaernarfon.

Yr arbenigwr cyfryngau digidol Rob Spaull fydd yn gyfrifol am redeg y stiwdio:
“Mae’r model yn wahanol iawn i gyrsiau traddodiadol oherwydd fe fyddwn yn gweithredu fel stiwdio cyfryngau digidol proffesiynol gyda cleient a gwaith go iawn – a’r cyfle i roi eich STAMP ar brosiect cyffrous yng Nghaernarfon,” meddai Rob.

Mae’r cwrs yn cychwyn ar ddydd Llun, 18 Ebrill, am 5 wythnos. Bydd costau teithio yn cael eu cynnwys.

Am fwy o fanylion neu i ymgeisio cysylltwch: info@stiwdiofranwen.co.uk  neu 01248 715048
Gweler y poster ar waelod y dudalen.
Dyddiad cau 4 Ebrill 2016


Venue Cymru, Llandudno
Beth Sydd Ymlaen?

Am fwy o fanylion am ddigwyddiadau yn Venue Cymru, dilynwch y linc isod:
Gwefan Venue Cymru


DHFF Mag

Fysa chi hefo diddordeb bod yn rhan o 'Dim o Ffotograffwyr, 'Jyrnalists' neu Ddylunwyr?

Mae magasin DHFF-MAG nawr yn ei ail flwyddyn ac yn cael ei ystyried yn 'Collectors Item' fel Y Caban.

Mae Andrew Loskowsky o'r New York Times a awdur 'We Love Magazines' yn credu for delwedd-dylunio-llyniau a erthyglau DHFF yn 'Important Cultural Timecapsule.'

Rydym yn cynnal cyfweliadau i ddewis criw newydd i weithio ar y mag, cysylltwch nawr i gael cyfweliad!!
Ebost: prisoner@cellb.org
Gwefan: www.cellb.org
Ffôn: 01766 832001


Heddlu Gogledd Cymru

Galwar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i'w helpu wireddu eu syniad.

- Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai'n helpu i'w leihau
- Cwblhewch ein ffurflen gais syml
- Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Mi fydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwydiannus yna bydd i fyny i'ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am
Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan
www.crimebeatnorthwales.co.uk


Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd mae'r Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru yn hysbysebu clyweliadau ar gyfer eu bod breswylfa yr haf ar gyfer gwneuthurwyr theatr ifanc, a gydd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr professiynol y diwydiant i greu, gwireddu a pherfformio cynhyrchiad unigryw a fydd wedyn yn mynd ar daith i leoliadau yng Nghymru. Mae'n gyfle gwych!

Mae Theatr Ieuenctic cenedlaethol Cymru yn ceisio eu cyrraedd (16 - 21 oed) sydd â angerdd am actio neu sydd wrth eu bodd celf a dylunio, neu sy'n gweithio ar y goleuadau a / neu sain, boed hynny ar gyfer eu hysgol neu ieuenctid cynyrchiadau theatr.

Am fwy o fanylion cysylltwch â:
Tania Lucas: tania.lucas@nyaw.co.uk    
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwynedd-Ni (Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd), Llyfrgell Caernarfon, Lôn Pafiliwn, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1AS

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01286 675570 | F 01286 671137 | TXT 07920083909 | Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi