Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Anheddau

Mae Anheddau Cyf yn ddarparwr gofal cymdeithasol nad yw'n gwneud elw, sy'n cefnogi oedolion yn eu cymunedau. Wedi lleoli ym Mangor, mae Anheddau wedi ennill enw da am ddarparu cefnogaeth o'r ansawdd uchaf yn ardal Gogledd Cymru.

Cyngor Rheoli gwirfoddol a thîm rheoli o staff proffesiynol sy'n rhedeg Anheddau. Rydym ni'n gweithio'n agos gydag asiantaethau a sefydliadau eraill sydd, yn debyg i ni, yn ceisio gwella a datblygu gwasanaethau sy'n bodloni anghenion a dyheadau unigolion.

Gwasanaethau
Tai â Chymorth a Gofal Preswyl - Rydym ni'n darparu system cymorth llawn, yn aml yn y tymor hir, mewn partneriaeth ag adrannau gwasanaethau cymdeithasol, ymddiriedolaethau iechyd a chymdeithasau tai.

Gofal Cartref a Seibiant - pecyn cymorth sy'n seiliedig ar anghenion unigol.

Gwasanaeth Dydd Annedd Ni - Wedi'i leoli ym Mangor, mae ein cyfleuster gwasanaeth dydd yn cynnig amrywiaeth o sesiynau therapiwtig, hamdden ac addysgol.

Anheddau Awyr Agored - cyfle i gael profiadau dringo, abseilio, cerdded mynyddoedd ac ar hyd yr arfordir, a gweithgareddau awyr agored eraill. Rydym ni¹n defnyddio ein wal ddringo dan do ein hunain a chyfleusterau eraill yn ystod tywydd gwael, ac ar gyfer sesiynau rhagarweiniol cychwynnol.

Anheddau Awyr Agored

Pwy ydym ni?
Rydym ni'n adran o Anheddau Cyf sy'n darparu amrywiaeth o weithgareddau awyr agored ar gyfer oedolion ag anghenion cefnogi.
Pa weithgareddau sydd ar gael ar hyn o bryd?
Amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys cerdded mynyddoedd ac ar hyd yr arfordir, dringo creigiau ac abseilio.
yn ystod oes y cynllun hwn.
Sut alla i gymryd rhan?
Mae angen i'n holl gleientiaid gwblhau ein ffurflen gyfeirio (sydd ar gael ar gais gan y Cydlynydd), er mwyn i ni weithredu ein dyletswydd gofal yn llawn. Rydym ni'n cynnig y ddwy sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim, ac wedyn mae ffi gymorthdaledig o £10 / sesiwn (i'w thalu yn ôl anfoneb). Ar ôl derbyn y ffurflen gyfeirio, dylech archebu lle ar y sesiwn/sesiynau rydych chi'n dymuno eu mynychu trwy ffonio ein cydlynydd.

Sut alla i ddarganfod mwy?

Ffonia'r Brif Swyddfa ar 01248 675910 am fwy o wybodaeth. 
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi