Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Swyddfa Cefnogi Cleifion

Mae'r Swyddfa Cefnogi Cleifion yng Ngwynedd ar gyfer pobl sy'n derbyn gofal neu driniaeth gan Feddyg Teulu, Deintydd, Optegydd neu Fferyllydd yng Ngwynedd.

Prif swyddogaethau'r swyddfa Cefnogi Cleifion yw helpu i ddelio gyda phroblemau neu bryderon, mor fuan â phosibl ac i weithredu fel pwynt cyswllt i gleifion, perthnasau a gofalwyr. Hefyd, mae yn darparu gwybodaeth am y gwasanaethau iechyd sydd ar gael yng Ngwynedd.

Er mai hybu iechyd yw rhan o waith y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae pobl yn fwy tebyg o fod yn cysylltu â’r GIG pan fyddan nhw, eu teulu neu eu cyfeillion yn sâl neu pan fydd gennynt bryderon ynglyn â’u iechyd. Nid yw’n syndod felly y gall bod yn glaf, yn berthynas neu yn ofalwr fod yn amser sy’n peri pryder a dryswch. Weithiau, bydd pobl angen troi at rywun am gyngor neu gefnogaeth ar unwaith.

Y nod yw rhoi atebion, cefnogaeth a gwybodaeth y mae pob ei angen i gael y gorau o'r gwasanaethau iechyd sydd ar gael yng Ngwynedd. Rhoddir sicrwydd i unrhyw un sy'n defnyddio'r gwasanaeth y bydd unrhyw ymholiadau, problemau neu bryderon yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Mae profiadau pobl o wasanaethau iechyd yn amrywio o fod yn dda i fod yn wael. Gobeithio y bydd pobl Gwynedd yn gwneud defnydd o'r gwasanaeth hwn er mwyn i bobl ddweud beth allwn ni ei wneud yn iawn, beth yr ydym yn ei wneud o'i le a beth allwn ni ei wneud yn well yn y gwasanaeth iechyd lleol.

Lleolir y Swyddfa Cefnogi Cleifion yn swyddfeydd Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd yng Nghaernarfon, sy'n rhan o Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â'r Swyddog Cefnogi Cleifion:
01286 674272, ebostiwch adborth@iechydgwynedd.org neu ewch i dudalen Bwrdd Iechyd Lleol 

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi