Neidio i'r
Rydych yma: Cartref > Cymorth

Cymorth

Croeso i dudalennau cymorth Gwynedd-Ni. Mae ‘na wybodaeth am ble i droi am help os wyt ti'n ddigartref neu os wyt yn helpu i ofalu am rywun yn y teulu sydd yn sal neu'n anabl. Efallai bod gen ti sylw i wneud i'r Heddlu neu wyt ti eisiau gwybod pa wasanaethau sydd gan y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i'w gynnig - i gael mwy o wybodaeth am y pethau hyn, edrych ar y ddewislen ar y chwith.

 


CANIAD

Eich cynnwys mewn gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau
Mae Caniad yn cefnogi pobl sydd am sicrhau fod eu lleisiau yn cael eu clywed, yn dylanwadu ar benderfyniadau ac yn helpu i lywio gwasanaethau iechyd meddwi a chamddefnyddio sylweddau.

Mae Caniad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, ac unrhyw un sydd yn gofalu am rywun sydd yn defnyddio’r gwasanaethau yma.

Mae Caniad yn cefnogi pobl sydd am sicrhau fod eu lleisiau yn cael eu clywed, yn dylanwadu ar benderfyniadau ac yn helpu i lywio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.

Mae ein model, ethos a strwythur wedi eu datblygu gan banel o bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar draws y chwe sir yng Ngogledd Cymru.

Mae ein gwasanaeth wedi ei adeiladu ar byramid o gyfranogiad, a fydd yn cael ei ddefnyddio fel fframwaith er mwyn helpu cynnwys mwy o bobl yn y maes hanfodol hwn.

Cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda am wybodaeth:
0800 085 3382
caniad@caniad.org.uk
www.caniad.org.uk

Cynnwys answyddogol

Bydd Caniad yn darparu cylchlythyron cyson, wedi eu teilwra a heb jargon ynghyd â diweddariadau sydd wedi eu hysgrifennu gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle i fynychu grwpiau ffocws a sesiynau un-i-un.

Hyfforddiant a chymorth wedi’u teilwra
Bydd ein sesiynau hyfforddi yn eich helpu i ddatblygu sgiliau, cynyddu eich hyder a chael y cymorth sydd angen arnoch i ddod ac i aros yn annibynnol.

Cynnwys gweithgar
Ymunwch gyda ni er mwyn helpu datblygu, monitro a darparu gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau! Rydym yn cynnig ffyrdd hyblyg, clir a hawdd i chi i wneud cyfraniad pwrpasol a chael effaith go iawn.

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddolwyr Caniad yn darparu hyfforddiant a mentora i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill.

Edrychwch ar ein safle we am ragor o wybodaeth.

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi