Neidio i'r
Rydych yma: Cartref

Croeso i Gwynedd-Ni!

Lle i gael gwybodaeth ydi Gwynedd-Ni. Mae gwybodaeth ar gael am bethau fel:

- clybiau e.e. peldroed, nofio, pelrwyd, celf, cerdd a llawer mwy!
- cadw'n saff
- bwyta'n iach ac ymarfer corff
- bwlio
- prentisiaethau

Cysylltu:

Ffon:       01286 675570
Tecst:     07920 083909
Gwefan:   www.gwynedd-ni.org.uk
E-bost:    gwynedd-ni@gwynedd.gov.uk


Mind - Ynys Mon & Gwynedd

Gwasanaethau newydd am ddim ar gyfer pobl ifanc

Amser i Siarad

16-25 oed

Cyfle i
• siarad
• dysgu sgiliau a strategau i ymdopi
• i gael gwybodaeth
• cael cefnogaeth un i i un

Mae Amser i Siarad yn gynllun gan Mind Ynys Môn & Gwynedd ble rydym yn cynnig cymorth a chyngor un-i-un cyfrinachol ar draws Ynys Môn a Gwynedd mewn lleoliadau nad oes stigma yn gysylltiedig â nhw, megis archfarchnadoedd.
 
Mae’r gwasanaeth yn rhoi y cyfle i bobl siarad am broblemau iechyd meddwl, i gael gwybodaeth yn rhad ac am ddim, ac i ddysgu sgiliau a thechnegau hunan-reoli er mwyn iddynt allu cadw eu hunain yn iach.

Cyswllt:
Mind
01286 685 279
info@monagwyneddmind.co.uk


Be Nesa Llŷn?....

Cronfa benthyciadau ar gyfer pobl ifanc Pen Llŷn rhwng 16 a 25 mlwydd oed i gychwyn busnes newydd neu i dyfu busnes sy’n bodoli’n barod.

Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysyslltu a mi, Bethan Fraser-Williams drwy unrhyw o’r dulliau canlynol:
•         E-bost:                                  bethan@mentermon.com
•         Ffonio’r swyddfa:            01766 514057
•         Facebook:                           Be Nesa Llŷn
•         Twitter:                                @BeNesaLlŷn
•         LinkedIn:                             Grwp Be Nesa Llŷn

Gweler y poster ar waelod y dudalen


Dewis Doeth

Os byddwch yn sâl neu’n cael eich anafu gwnewch yn siwr eich bod yn dewis y gwasanaeth GIG cywir i wneud yn siwr eich bod yn cael y driniaeth orau. Mae'n esbonio beth mae pob un o wasanaethau'r GIG yn ei wneud, a phryd y dylid eu defnyddio.

Bydd dewis yn ddoeth yn golygu y cewch chi a'ch teulu y driniaeth orau. Mae hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysuraf y GIG helpu'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf.


Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Grant i’w rannu i grwpiau ar gyfer creu rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc. Cliciwch Yma am fwy o wybodaeth!


Adnabod Camdriniaeth?

Gall camdriniaeth mewn perthynas ddigwydd i unrhyw un. Mae'n golygu mwy na thrais corfforol, gall fod pan fydd rhywun yn dy roi i lawr, yn dy fygwth neu yn dy orfodi i wneud rhywbeth nad wyt yn dymuno wneud. I gael gwybod mwy am sut i adnabod yr arwyddion, i ddweud dy ddweud ar y mater a gofyn am gymorth ymweld a gwefan This is Abuse 


Beth wyt ti'n feddwl o Gwynedd-Ni?

Oes gen ti sylwadau neu syniadau sut i'w gwella? Gad i ni wybod drwy gwblhau holiadur ar lein!


Angen dod o hyd i wybodaeth am beryglon cyffuriau ag alcohol neu eisiau help i roi'r gorau i ysmygu. Edrych ar ein tudalennau Iechyd er mwyn cael gwybod pa gyngor sydd ar gael.

Atodiadau
Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio

Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi