Mae Gwynedd-Ni yn defnyddio cwcis er mwyn cadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur, er mwyn gwella ein gwefan. Os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis oddi ar y safle hwn mae'n bosibl na fydd y wefan yn gweithio mewn modd mor soffistigedig. I weld mwy o wybodaeth am y cwcis rydym yn eu defnyddio, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.
Rwy'n derbyn cwcis oddi ar y safle hwn
Neidio i'r

Ysmygu


Mae sigarets yn cynnwys dros 4,000 o gemegau, gan gynnwys 43 o cyfansoddion sy'n achosi cancr a 400 o tocsinau eraill.

Effeithiau Ysmygu

Mae ysmygu yn achosi tua 90% o achosion o gancr yn yr ysgyfaint. Mae hefyd yn achosi cancr mewn llawer o rannau eraill o'r corff.
Mae'n niweidio eich clywed a'ch cylchrediad gwaed, yn cynyddu eich risg o ddatblygu cyflyrau fel:

 • Clefyd y Galon
 • Trawiad ar y Galon
 • Strôc
 • Llongau Gwaed ddifrodi
 • Rhydweliau difrodi sy'n cyflenwi gwaech i'ch ymennydd

Mae ysmygu hefyd yn newidio eich ysgyfaint, gan arwain at cyflyrau fel:

 • Broncitis
 • Difrod i'r llwybrau anadlu bach yn yr ysgyfaint
 • Llid yn yr ysgyfaint

Gall ysmygu hefyd gwaethygu neu ymestyn symptomau cyflyrau anadlol fel asthma, neu heintiau'r llwybr resbiradol mesgis yr annwyd cyffredin.

Ystadegau Ysmygu

 • Mae tua 10 miliwn o oedolion sy'n ysmygu sigarets ym Mhrydain Fawr
 • Mae cyfraddau ysmygu wedi mwy na haneru ers 1974 pan roedd 51% i ddynion a 41% o fenywod yn ysmygu
 • Mae ysmygu ar ei uchaf yn y grẃp oedran 25-34 (25%) ac ar ei isaf ymhlith y rhai 60 oed a throsodd (11%)
 • Mae mwy na hanner (58%) o'r holl oedolion yn adrodd nad oeddent erioed wedi ysmygu
 • Mae dwy ran o dair o smygwyr yn dechrau cyn 18 oed
 • O'r rhai sy'n ceisio ysmygu rhwng un rhan o dair a hanner yn dod yn ysmygwyr rheolaidd
 • Mae'n anghyfreithlon gwerthu sigarets i unrhyw berson o dan 18 oed


Mae yna nifer o ffyrdd o roi'r gorau i ysmygu, hypnosis, clytiau ac ati, ond rhaid i chi roi'r gorau iddi!

Os ysych am roi'r gorau i ysmygu, mae’r dolenni isod yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar sut i roi'r gorau:

Get Connected  
QuitLine
QuitBecause
NiQuitin  
Ash Wales 

Manteision rhoi'r gorau iddi

 • Cyn-ysmygwyr yn cael dannedd fwy wyn
 • Rhoi'r gorau i smygu yn gadael i chi anadlu'n haws
 • Rhoi'r gorau i ysmygu i fyw yn hirach
 • Rhowch y gorau i sigarets ac yn teimlo llai o straen
 • Rhoi'r gorau i ysmygu yn gwella arogl a blas
 • Rhoi'r gorau i ysmygu ar gyfer egni

The Filter Project

The Filter Project yw gwasaneth gorau i roi'r gorau i ysmygu yn benodol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.

Mae ganddynt dîm Datblygu Ieuenctid sy'n teithio ar draws Cymru ac yn cyflwyno sesiynau / gweithdai gyda phobl ifanc 11-25 oed mewn gwahanol leoliadau. Yn ystod y sesiynau hyn, maent yn cynnig ystod o weithgareddau lle gall y bobl ifanc ymwneud yn weithredol. Maent yn ymdrin â themâu fel ystrydebu, pwysau gan gyfoedion, y cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu sydd i gyd yn cysylltu ag ysmygu.

Mae'r The Filter Project hefyd yn rhoi cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth o'r enw Cut Films lle y gallant ennil amrywiaeth o wobrau fel iPods a thocynnau ẃyl bob ifanc. I gystadlu mae rhaid iddynt gwneud hysbyseb deledu fer ar ysmygu yn darlunio un neges syml a chyda'r nod o atal eraill rhag dechrau. Fydd ffilmio'r hysbyseb deledu yn hwyl ac o'r sesiynau mae'r The Project Filter wedi'i wneud hyd yn hyn mae'r bobl ifanc wedi mwynhau esbonio archwilio eu syniadau a'u gweld yn dod yn fyw.

Mae The Filter Project eisioes wedi gweithio gyda 5000 o bobl ifanc ac wedi derbyn llawer o adborth cadarnhaol gan eu sesiynau.
Atodiadau

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.

Gwybodaeth a chyngor i chi

Chwilio

Chwilio


Tecstia-Ni

Tecstia-Ni

Derbyn tecsts am bob math o bethau!

 
Gwynedd-Ni

© Hawlfraint Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Gwynedd

Ty Cegin, Rhodfa Penrhyn, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1LR

Oriau Agor : Dydd Llun i Dydd Gwener, 9:00 - 17:00

T 01248 352436 | TXT 07920083909 | M 07976 623816

Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk

facebook Gwynedd Ni twitter @GwyneddNi